ฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร
ประนอม นามษร


ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์การวิจัย
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
ผู้พัฒนาโปรแกรม


สืบค้นขั้นสูง
สืบค้นแบบง่าย
วิธีการสืบค้น

เชิญทดลองสืบค้นฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร

ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบรรณานุกรมของบทความวารสารภาษาไทย
ปีพ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน จำนวน 1,219 บทความ และปี พ.ศ. 2533 - 2549 ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ซึ่งผู้ใช้สามารถเปิดอ่านได้ทันที จำนวน 220 บทความ จากวารสารทางวิชาการจำนวน 388 ชื่อเรื่อง ที่มีให้บริการในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ผู้ใช้บริการมีความ
สะดวกในการค้นหาตัวเล่มวารสารที่มีบทความที่ต้องการ จากหน้าจอผลการสืบค้นสามารถตรวจสอบสถานภาพของวารสาร ตลอดจนสามารถสั่งสำเนาบทความนั้นๆ ได้ทันที

 Copyright 2018. All Rights Reserved.